Woi tao sii cheun hong Dai dey woi dong
Chor fun sao so tin jong woi tong
Yeng yin joy toe jong Tsi ho seung suen
Yu gwor hao yau choi hung

Cham yak hon sin tsi ngo yun wai ngoi
Chan keng dou ying yong
Chan wai ngoi seung lay min hung
Gau ngo bai seung dai moon joy Hing goi

Chuen kau dong tin hey foon gwor chor dik yun
Gum tin sn woi tsii ngo gai kwun
Meng bat siu siu dik sut luen but hoi yun
Gun ka tim ngo seng soc gum
Mo fak yat hey dou jong suen ngoi gwor seh yun
Tse gwor lay taii wun lin tsap yong mun
Lau ha lay hup tsiu sai mong choi tsi dou
Ngo gun ta yun gun hup chan

Chuen chin hok lin jong Tsi meng cheng jong
Yat chuet sau ngoi duk bey gao chong
Mai lim moon sii hung Ying goi cheung jun
Joy ngoi ding gun song yong
Chan joe dan sin tsi ngo yun wai ngoi
Chang geng kap sut hung
Woi mong gwor hui yah miin hung
Ngoi seung ley chii man yau ngoi Tai ho

Chuen kau dong tin hey foon gwor chor dik yun
Gum tin sn woi tsii ngo gai kwun
Meng bat siu siu dik sut luen but hoi yun
Gun ka tim ngo seng soc gum
Mo fak yat hey dou jong suen ngoi gwor seh yun
Tse gwor lay taii wun lin tsap yong mun
Lau ha lay hup tsiu sai mong choi tsi dou
Ngo gun ta yun gun hup chan

Da Di Dum di Da Di Da Dum Da Da Di Dum Da Dum

Chuen kau dong tin hey foon gwor chor dik yun
Gum tin sin woi tsii ngo gai kwun
Lan leng chor luen dik dou mor gum dong yun
Gun ho dik ngoi chiin min dung
Mo fak yat hey dou jong suen ngoi gwor seh yun
Tse gwor lay taii wun lin tsap yong mun
Lin dou yii yeuk ngo tse yeung lin heng koo
Tsi dong duc sui tsui hup chan
---

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati